firma
oferta
produkcja
kolekcje
kontakt
Copyright © FIGARETTI
REGULAMIN
LODOWISKO
VIDEO
CENNIK
REGULAMIN
PRZERWY TECHNICZNE
PATRONAT
KONTAKT


REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  LODOWISKA

NA  BONIACH  KRAKOWSKICH

1.       Osoby korzystajce z lodowiska zobowizane s do bezwzgldnego stosowania si do zasad wynikajcych z regulaminu oraz polece sub porzdkowych lub obsugi lodowiska.

2.       Na terenie lodowiska dziaa kasa, penica rwnie rol punktu informacyjnego, wypoyczalnia yew oraz depozyt obuwia.

3.       Pierwszestwo w korzystaniu z lodowiska w godzinach 900 – 1400, od poniedziaku do pitku wcznie, przysuguje uczniom i wychowankom szk i placwek owiatowych.

4.       Podstaw wejcia i przebywania na tafli lodowiska jest wany bilet wstpu, ktry naley zachowa do kontroli. Bilet upowania do jednorazowego wstpu na lodowisko, na czas jednej godziny.

5.       Bilet wstpu ulgowy mog nabywa uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, emeryci i rencici tylko za okazaniem wanej legitymacji.

6.       Ulgowa opata dla grup zorganizowanych stosowana jest dla grup liczcych nie mniej ni 10 osb, znajdujcych si pod opiek penoletniej osoby uprawnionej, po przedstawieniu listy uczestnikw.

7.       Na tafli lodowiska mog przebywa wycznie osoby z obuwiem  ywiarskim.

8.       Dzieci do lat 6 mog przebywa na tafli lodowiska pod opiek osoby penoletniej. Zaleca si jazd w rkawiczkach, nakryciu gowy i kaskach ochronnych, szczeglnie w przypadku maych dzieci.

9.       Osoby korzystajce z lodowiska zobowizane s do zachowania szczeglnej ostronoci podczas jazdy, ktra powinna odbywa si w jednym kierunku. Zmiana kierunku jazdy moe nastpi na sygna podany przez obsug lodowiska.

10.   Osoby korzystajce z lodowiska ponosz ryzyko zwizane z amatorskim uprawianiem ywiarstwa. Na sygna oznaczajcy koniec czasu tercji, podany przez obsug lodowiska, korzystajcy powinni opuci tafl lodowiska przez bramk wyjciow.

11.   Osoby dopuszczajce si niszczenia urzdze lub sprztu lodowiska ponosz odpowiedzialno materialn za wyrzdzone szkody.

12.   Za rzeczy wnoszone i pozostawione na terenie lodowiska organizator nie bierze odpowiedzialnoci.

13.   Osoby naruszajce oglne zasady bezpieczestwa, uytkowania oraz postanowienia niniejszego regulaminu, bd wypraszane z terenu lodowiska a osoby amice stale regulamin nie bd wpuszczane na lodowisko.

14.   Lodowisko moe by nieczynne z powodu niekorzystnych warunkw atmosferycznych np.: temperatury otoczenia powyej +10 st. C, duych opadw niegu, deszczu lub awarii urzdze lodowiska.

15.   Skargi i uwagi dotyczce funkcjonowania lodowiska mona zgasza w kasie obsugujcej lodowisko


   
OSOBOM  KORZYSTAJCYM I PRZEBYWAJCYM NA TERENIE LODOWISKA  ZABRANIA SI:

1.       wnoszenia i spoywania napojw alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazujcym na spoycie alkoholu,

2.       palenia tytoniu, zaywania rodkw odurzajcych oraz uywania otwartego ognia,

3.       siadania na bandach okalajcych lodowisko,

4.       uywania yew do jazdy szybkiej - panczenw, kijw hokejowych i krkw,

5.       urzdzania wycigw, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prd, potrcania i podcinania innych uytkownikw lodowiska, wykonywania skokw, gwatownego hamowania, trzymania si za rce podczas jazdy,

6.       jazdy „wykiem” , jazdy z plecakami,

7.       wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska, rzucania niekami lub innymi przedmiotami,

8.       wchodzenia w obuwiu bez yew na tafl lodowiska,

 

REGULAMIN WYPOYCZANIA YEW

 

 

1.  ywy wypoycza si wycznie na podstawie wanego dowodu tosamoci ze zdjciem wypoyczajcego np.: dowd osobisty, legitymacja szkolna. Na stanie wypoyczalni znajduj si wycznie ywy oznakowane.

2.  Opat  wypoyczenia yew reguluje cennik wypoyczalni.

3.  W wypadku nie oddania yew w cigu 15 minut po czasie ich wypoyczenia, pobierana bdzie opata za czas nastpnej tercji.

4.  Wypoyczajcy ponosi pen odpowiedzialno finansow za: kradzie, zgubienie lub zniszczenie wypoyczonego sprztu.

5.  W przypadku braku zwrotu lub zagubienia yew, bdzie pobierana opata w kwocie 150 zotych, a za uszkodzenie yew wysoko i form rekompensaty ustala kierownik lodowiska lub osoba upowaniona.

6.  ywy oddaje si oczyszczone ze niegu i z woonymi wkadkami.

7.  Wymiany yew dokonuje si poza kolejnoci.

8.  Bezwzgldnie zabrania si chodzenia w ywach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.

9.  Korzystajcy z wypoyczalni zobligowany jest do zapoznania si z regulaminem i jego przestrzegania.

10.       Uwagi dotyczce funkcjonowania wypoyczalni przyjmowane s w kasie obsugujcej lodowisko.

 

 firma | oferta | produkcja | kolekcje | kontakt